โครงการ CSR  ‘ส่งความสุขสู่สังคม...ผ่านมิติแห่งความงาม’ 
 

ถ้าเปรียบภาระกิจการทำกิจกรรมด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) ในภาคของ  After process เป็นการเดินทาง    การเดินทางของทีมคาราวาน OCC ภายใต้ชื่อขบวน  ‘ส่งความสุขสู่สังคม...ผ่านมิติแห่งความงาม’ ก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น ความ หวัง และความสุข ตั้งแต่ก้าวแรกที่ออก START และดูเหมือนว่าหนทางแห่งการแบ่งปันนี้จะทอดยาวออกไปไม่สิ้นสุด   เป็นไปตามเจตนารมณ์  ศักยภาพ  บุคลากร     และการเติบโตอย่างมั่นคงขององค์กร  5 โครงการย่อยภายใต้โครงการหลัก ‘ส่งความสุขสู่สังคม...ผ่านมิติแห่งความงาม’ ดำเนินภาระกิจก้าวล่วงเข้าสู่ปีที่  5  อย่างภาคภูมิใจ  ซึ่งแต่ละโครงการย่อยได้กำหนดเส้นทางการเดินทางของตนไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางเพื่อการให้ความรู้ เส้นทางเพื่อการให้ความช่วยเหลือ เส้นทางเพื่อส่งต่อความสุข   เส้นทางเพื่อการสร้างสรรค์  และเส้นทางเพื่อร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ   ซึ่งในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา เรามั่นใจว่าการเดินทางของเราได้บรรลุเป้าประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ   และสามารถสื่อสารให้เห็นเป็นรูปธรรมดังนี้  
"โครงการ ต้นกล้าแห่งความงาม ต้นทางแห่งอาชีพ"
 
                                                                                   
 

เป็นโครงการที่มุ่งหวังจะมอบความรู้ด้านทักษะการแต่งหน้าให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่ด้อยโอกาส ที่มีความสนใจในวิชาชีพดังกล่าว เพื่อให้บุคคลเหล่านั้น มีสุขภาพผิวที่ดีขึ้น และสามารถนำความรู้ด้านการแต่งหน้าไปต่อยอดสร้างอาชีพเลี้ยงตัวเองในอนาคตได้ จนถึงวันนี้เราถ่ายทอดความรู้ด้านการแต่งหน้าในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจไปแล้วกว่า 2,500 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดนั้นล้วนมาจากหลากหลายหน่วยงาน และสถาบัน  อาทิสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย, สถาบัน การจัดการปัญญาภิวัฒน์ , สโมสรโรตารี่สากลกรุงเทพฯ ,สมาคมส่งเสริมบุคลิกภาพสุภาพสตรี และเยาวชนจากมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย ฯลฯ 


 
                                                                                   
 

รวมถึงโครงการอบรมหลักสูตรการแต่งหน้าให้กับโรงเรียนเสริมสวยและโรงเรียนฝึกอาชีพทั่วประเทศ (สารพัดช่าง) ซึ่งโครงการดังกล่าวถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2531 ก่อนที่จะเกิดโครงการด้านการกุศล  และโครงการ CSR ขององค์กร  จวบจนปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลาถึง 28 ปีแล้ว และประสบความสำเร็จด้วยดีมาโดยตลอด  


" โครงการ ผมสวย...ด้วยรัก "  


 
                                                                                   
 

เป็นอีกหนึ่งโครงการที่มีการดำเนินภาระกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558 โครงการนี้ได้วางเป้าหมายไว้ว่า      จะมอบความผ่อนคลาย เติมรอยยิ้ม   และสร้างความสุขให้แก่ผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ  ของรัฐ  ซึ่งตลอดระยะ เวลา 1 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้เดินทางไปเยือนโรงพยาบาลทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งสิ้น 12 แห่ง      อาทิโรงพยาบาลทหารผ่านศึก ,โรงพยาบาลวชิรพยาบาล, โงพยาบาลราชวิถี,โรงพยาบาลศิริราช , โรงพยาบาลราชบุรี     และโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ  เป็นต้น      ตัดผมให้แก่ผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้ป่วยไปกว่า 1, 200 คน ซึ่งถ้านับตัวเลขรวมการตัดผมตั้งแต่ปี 2554  โครงการ ‘ ผมสวย...ด้วยรัก’ ตัดผมให้กับผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ต่างๆ  และผู้ป่วย  รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลในโรงพยาบาลต่างๆ ไปแล้วกว่า 3,000 คน


 
                                                                                  

" โครงการ แต่งเติมความงาม แต่งแต้มความสุขสู่สังคม "
 
                                                                                 
 

เป็นโครงการที่เราดึงศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าของบุคลากรมาสร้าง สีสันความงามให้แก่ ศิลปิน นักร้อง และนักแสดงที่มามอบความบันเทิงให้กับงานซึ่งจัดขึ้นเพื่อการกุศลโดยเฉพาะ กว่า 400 งาน และกว่า  20,000 คน ที่โอซีซีได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อจุดประกายความงามให้กับศิลปะร่วม สมัยในแขนงต่างๆ อาทิ คอนเสิร์ตการกุศล That’ s Entertainment เพื่อหารายได้บำรุงศูนย์สมเด็นพระเทพรัตนฯแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลก ศรีษะ รพ.จุฬาลงกรณ์, งานราตรีน้อมเกล้า สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , งานจัดหารายได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสติปัญญา มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, งานน้ำใจช่วยไต มูลนิธิโรคไตแห่งประเทษไทย และโขนเทิดพระเกียรติประสานมิตร เป็นต้น


 
                                                                                 

" โครงการ ใช้และให้อย่างสร้างสรรค์เพื่อเราเพื่อโลก "
 
                                                                                 
 

เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนภาระกิจที่แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมที่จะดูแล และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยในปีนี้ โอซีซีได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ความงามที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้น นำเสนอออกสู่ตลาดในช่วงเดือน กรกฏาคม 2558 ภายใต้ชื่อคอลเลคชั่น KMA  ECO BLOMMING สีสันเมคอัพที่รังสรรค์ขึ้นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ  ผ่านการทดสอบทางกระบวนการวิทยาศาสตร์แล้วว่าปลอดภัยต่อทุกผิวพรรณ พร้อมบรรจุใน Package ที่สร้างสรรต์ขึ้นจากต้นไผ่ธรรมชาติ ไม่ผ่านกระบวนการเคลือบ หรือฟอกสี ข้อความและลวดลายต่างๆ บนบรรจุภัณฑ์ยังใช้หมึก Soy Ink ในการพิมพ์  จึงไม่ก่อเกิดมลภาวะที่เป็นพิษ และสามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100 % และทั้งหมดนี้คือการเดินทางของทีมคาราวาน โอซีซี  ภายใต้ชื่อขบวน “ส่งความสุข สู่สังคมผ่านมิติแห่งความงาม” ในภาคของ After Process CSR ตลอดปี 2558 ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันไนร้ขีดจำกัดของธุรกิจความงาม   ความเชื่อมานศรัทธาที่ได้รับจากผู้บริโภค และความรับผิดชอบต่อสังคม  ที่ บมจ.โอซีซีได้จรรโลงไว้ควบคู่ดารดำเนินธุรกิจที่ยาวนานมากว่า 40 ปี 


" โครงการ Charity ความงามแห่งการแบ่งปัน "


 
                                                                                
 

ในปี 2558   โอซีซีได้มีโอกาสส่งต่อการแบ่งปันร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ องค์กรสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ในด้านทุนการ ศึกษาทั่วประเทศ กับ CSR โปรเจคพิเศษ “พี่ช่วยน้อง” โดยนำเสนอการแบ่งปัน 3 ระดับ 3 ช่วงเวลา  ระดับที่ 1 คือบริษัทได้บริจาคสินค้าในความดูแล อาทิ เสื้อผ้า,เครื่องสำอาง, กระเป๋า และชุดชั้นในสตรี มูลค่ารวม 300,000 บาท เพื่อออกบูธขายสินค้า ในงานถนนปันกัน ครั้งที่ 4 ระดับที่ 2 คือพนักงานโอซีซีทุกส่วนงาน ร่วมบริจาคสิ่งของสภาพดีที่ไม่ได้ใช้แล้ว เพื่อมอบให้กับมูลนิธิปันกัน และระดับที่ 3  โอซีซีได้ประสานงานไปยังเวทีการประกวดนางงามระดับประเทศ ที่แบรนด์สินค้าเครื่องสำอาง และเสื้อผ้าให้การสนับสนุน อาทิ เวทีการประกวดมีสไทยแลนเวิร์ด  เวทีการประกวดมีสแกรนด์ไทยแลนด์  เชิญชวนสาวงามร่วมบริจาคสิ่งของอันเป็นที่รัก พร้อมทำการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง โดยให้เหล่าสาวงามเป็นสื่อกลาง 

 

เพื่อสร้างการตระหนักรับรู้ ถึงการแสดงน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสร่วมกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเวทีการประกวดต่างๆ เป็นอย่างดี ทั้งนี้สินค้าทั้งหมดจะนำไปจำหน่ายในร้านปันกัน ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิยุวพัฒน์ฯ มีทั้งหมด 6 สาขา ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายสินค้าที่ส่งมอบ จะแปรเปลี่ยนเป็นทุนการศึกษา ส่งต่อให้น้องๆ ที่ไร้ครอบ ครัว หรือครอบครัวไม่สามารถช่วยเหลือได้ ได้มีโอกาสเรียนหนังสือจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6