โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้  สู่เส้นทางสายอาชีพ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินภารกิจ 2 วัตถุประสงค์ด้วยกัน  คือ 1.ต้องการเสริมสร้างความรู้ด้านการดูแลสุขภาพผิวอย่างถูกวิธีให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพราะเราเชื่อว่าถ้าเยาวชนหรือประชาชนทั่วไปได้รับความรู้ด้านการดูแลผิวพรรณที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพผิวและวัย พวกเขาจะมีสุขภาพผิวที่แข็งแรง ไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านผิวพรรณ   อาทิ  สิวเรื้อรัง  กระ  ฝ้า  ริ้วรอยก่อนวัย และมะเร็งผิวหนัง ฯลฯ  การมีสุขภาพผิวที่ดีจะส่งผลต่อความมั่นใจในการใช้ชีวิต และลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาลง 2.คือการมอบโอกาสในการประกอบอาชีพบนเส้นทางสายความงามให้แก่เยาวชน  ประชาชนทั่วไป และผู้ด้อยโอกาสในสังคมที่สนใจ เพื่อนำไปต่อยอดประกอบสัมมาอาชีพในอนาคต
                โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ เริ่มดำเนินภารกิจอย่างเป็นทางการ  เมื่อเดือนตุลาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน เราจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงามสำหรับภารกิจนี้กว่า 30 ชีวิต เพื่อดำเนินงานให้ลุล่วงตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ภารกิจดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งสถาบันการศึกษาของทางภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั่วไป  รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม   ซึ่งในกลุ่มของผู้ด้อยโอกาสในสังคมนั้นเราเน้นเรื่องทักษะการเรียนแต่งหน้าเพื่อนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ  เราสอนหลักสูตรคอร์สเรียนการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานอย่างเข้มข้น  พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าเรียนที่ทำคะแนนผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งผู้ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรจะสามารถใช้ความรู้นี้เป็นใบเบิกทางสร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่ชีวิตตนเองได้      โดยในกลุ่มของผู้ด้อยโอกาสที่เราได้มีโอกาสเข้าไปดูแล ได้แก่ กลุ่มผู้ต้องหญิงที่ใกล้ได้รับการพ้นโทษจากทัณฑสถานต่างๆ    อาทิ ทัณฑสถานหญิงเรือนจำกลางคลองเปรม , ทัณฑสถานหญิงธนบุรี และเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น