CAREER

​​
O.C.C. Public Company Limited wishes to recruit employees joined the company. To support the expansion in the following positions.
 

จำนวน : 1 อัตรา

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนา เช่น คู่มือการใช้งาน พร้อมทั้งอบรมการใช้งาน
ตรวจสอบหาข้อผิดพลาด และแก้ไข ปรับปรุงในส่วนงานฝ่ายคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบ  รับผิดชอบระบบงานและฐานข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ในบริษัท

ตรวจนับ เช็คสต็อกสินค้าหน้าร้าน  สรุปรายงานการตรวจนับ  สินค้าขาด-เกิน ตามสาขาประจำห้างต่างจังหวัด  
เตรียมข้อมูลสต็อกสินค้าคงเหลือ จัดทำเอกสารต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรุงเทพ : การตรวจเช็คสต็อกเฉลี่ย 6-8 วัน ต่อเดือน (บริษัทมีเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง)
ต่างจังหวัด : การตรวจเช็คสต็อกเฉลี่ย 10-12 วัน ต่อเดือน (บริษัทมีเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง)

ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารสำหรับในการบันทึกบัญชี 
จัดเตรียมเอกสารสำหรับในการทำรายงานภาษีขาย
จัดเตรียมทำชุดเอกสารสำหรับในการวางบิลเรียกเก็บเงินจากลูกค้า เมื่อครบกำหนดในการชำระเงิน
สรุปและจัดทำรายงานรวมถึงติดตามลูกหนี้ที่ครบกำหนด
จัดทำบันทึกรายการรับชำระหนี้การค้าในระบบบัญชี
สรุปรายการรับชำระเงิน,ลูกหนี้คงค้าง,หรือค่าสินค้ารับล่วงหน้าในแต่ละเดือน
ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร,ตรวจสอบจำนวนเงิน และทำการลงบันทึกบัญชีในระบบ  SAP

จำนวน : 2 อัตรา

วางแผน คิดกลยุทธ์ จัดทำกิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง อาทิเช่น Website, Facebook, Line และอื่นๆ  
นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท สร้าง Content สื่อสารผ่าน Social Media ทุกช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าบริษัท 
ดูแลยอดขายช่องทางการขาย E commerce Web Lazada  ตอบข้อซักถาม หรือให้บริการลูกค้าผ่านสื่อ  Social Media  ทุกช่องทาง  
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน เอกสารต่างๆ เพื่อสรุปยอดขาย

จำนวน : 5 อัตรา

นำเสนอข้อมูลรายละเอียดสินค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ กับลูกค้า ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ เพิ่มช่องทางการขาย ขยายฐานลูกค้า 
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมดำเนินการเยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อวางแผนงานในการเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
ดูแลบริการลูกค้า โดยประสานงานร่วมกับทีม support ที่เกี่ยวข้อง ดูแล Market Share Value ของพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ ให้มีการเติบโต
วางแผนการขาย รายงานยอดขาย และสรุปปัญหาต่างๆ เพื่อทำแผนเสนอผู้บังคับบัญชา

จำนวน : 3 อัตรา

ควบคุมดูแล วางแผนกำหนดเป้าหมายการขายที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 
บริหารงานขายและติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขายให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 
ดูแล รับผิดชอบ ห้าง ร้านค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง 

ขายสินค้าตามเป้าหมายการขายที่บริษัทกำหนด
สั่งสินค้า / ดูแลสต็อกสินค้าให้อยู่สภาพดี ครบ ไม่สูญหาย
จัดเรียงสินค้าให้โดดเด่น สวยงาม เป็นที่น่าสนใจ
ทำรายงานการขายประจำวัน / ประจำเดือน
รายงานยอดขาย และงาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

จำนวน : 2 อัตรา

วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาดให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 
ร่วมในการวางแผนการตลาด และ กลยุทธ์การตลาด
ปฏิบัติงานตามแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ทำงานร่วมกับแผนกธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทำสินค้า
ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด สภาวะแวดล้อมการตลาด สินค้า สภาวะคู่แข่งขัน 
บริหารจัดการดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และร่วมในการหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ 
ประเมินผลของโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทและของคู่แข่งขัน

  • ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-295-4545, 02-295-4567