CAREER

​​
O.C.C. Public Company Limited wishes to recruit employees joined the company. To support the expansion in the following positions.
 

จำนวน : 1 อัตรา

* วางแผนนโยบายกำหนดกลยุทธ์การบริหารบุคลากรร่วมกับผู้บริหาร ดังนี้
   - การวางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร
   - การวางแผนพััฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับธุรกิจ
   - การวางระบบการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานในองค์กร
   - การวางแผนการรักษาบุคลากรเพื่อลดอัตราการลาออก
   - การวางระบบความก้วหน้าในอาชีพ (Career Path)
   - การวางแผนกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ ให้พนักงานในองค์กร
* วางแผนบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ให้เหมาะสมกับองค์กร
* สร้างแรงจูงใจและความผูกพันธ์ เพื่อผลักดันให้พนักงานปฎิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร
* ให้คำปรึกษา แนวทางการแก้ไข้ปัญหาด้านการบริหารบุคลากรในแต่ละฝ่าย
* ร่วมประชุม และรายงานผลปฎิบัติงานประจำเดือนกับทีมผู้บริหาร
คุณสมับัติ

  • อายุ 40ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายในสายงานHR. อย่างน้อย 20ปี และประสบการณ์ในการบริหารงานHR. อย่างน้อย 5ปี ขึ้นไป
  • มีทักษะในการสื่อสารดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้

จำนวน : 1 อัตรา

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนา เช่น คู่มือการใช้งาน พร้อมทั้งอบรมการใช้งาน
ตรวจสอบหาข้อผิดพลาด และแก้ไข ปรับปรุงในส่วนงานฝ่ายคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบ  รับผิดชอบระบบงานและฐานข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ในบริษัท

จำนวน : 2 อัตรา

วางแผน คิดกลยุทธ์ จัดทำกิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง อาทิเช่น Website, Facebook, Line และอื่นๆ  
นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท สร้าง Content สื่อสารผ่าน Social Media ทุกช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าบริษัท 
ดูแลยอดขายช่องทางการขาย E commerce Web Lazada  ตอบข้อซักถาม หรือให้บริการลูกค้าผ่านสื่อ  Social Media  ทุกช่องทาง  
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน เอกสารต่างๆ เพื่อสรุปยอดขาย

จำนวน : 5 อัตรา

นำเสนอข้อมูลรายละเอียดสินค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ กับลูกค้า ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ เพิ่มช่องทางการขาย ขยายฐานลูกค้า 
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมดำเนินการเยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อวางแผนงานในการเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
ดูแลบริการลูกค้า โดยประสานงานร่วมกับทีม support ที่เกี่ยวข้อง ดูแล Market Share Value ของพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ ให้มีการเติบโต
วางแผนการขาย รายงานยอดขาย และสรุปปัญหาต่างๆ เพื่อทำแผนเสนอผู้บังคับบัญชา

จำนวน : 3 อัตรา

ควบคุมดูแล วางแผนกำหนดเป้าหมายการขายที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 
บริหารงานขายและติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขายให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 
ดูแล รับผิดชอบ ห้าง ร้านค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง 

จำนวน : 2 อัตรา

                                  ออกแบบและตกแต่งหน้าร้าน เคาน์เตอร์สินค้า การจัดวาง และจัดระเบียบสินค้าภายในร้านให้ดูสวยงาม ให้มีบรรยากาศที่สอดคล้อง
                                  กับภาพลักษณ์ของแบรนด์ ติดต่อประสานงานและจัดหา Supplier เพื่อสั่งทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ  
         
                                  บริษัททำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น. 

 

ขายสินค้าตามเป้าหมายการขายที่บริษัทกำหนด
สั่งสินค้า / ดูแลสต็อกสินค้าให้อยู่สภาพดี ครบ ไม่สูญหาย
จัดเรียงสินค้าให้โดดเด่น สวยงาม เป็นที่น่าสนใจ
ทำรายงานการขายประจำวัน / ประจำเดือน
รายงานยอดขาย และงาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

จำนวน : 2 อัตรา

วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาดให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 
ร่วมในการวางแผนการตลาด และ กลยุทธ์การตลาด
ปฏิบัติงานตามแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ทำงานร่วมกับแผนกธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทำสินค้า
ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด สภาวะแวดล้อมการตลาด สินค้า สภาวะคู่แข่งขัน 
บริหารจัดการดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และร่วมในการหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ 
ประเมินผลของโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทและของคู่แข่งขัน

เจรจาต่อรองการสั่งซื้อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วางแผนการจัดซื้อจัดหา และควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีความต้องการของตลาดปัจจุบันและอนาคต

  • ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-295-4545, 02-295-4567