บริษัทฯได้จัดตั้งและดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100,000 บาท ต่อมาผลประกอบการของบริษัทฯมีการเติบโตขึ้นจนกระทั่งมีทุนจดทะเบียน ณ ปัจจุบัน จำนวน 80,000,000 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 60,000,000 บาท

ในระยะแรกใช้ชื่อว่า บริษัท โอเลียรี่ คัฟเวอร์มาร์ค เซ็นเตอร์ จำกัด เพื่อทำการจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง “โอเลียรี่คัฟเวอร์มาร์ค” (O’Leary Covermark) โดยเปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาความงาม และบริการให้กับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อีกทั้งได้วางช่องทางการจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและร้านเสริมสวย โดยใช้กลยุทธ์การดูแลหลังการขายต่อเนื่องอย่างดีที่สุด โดยเฉพาะการจัดทีมโปรโมชั่นเสริมแต่ละจุดขายโดยเข้าสาธิต,บริการ และแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น เกิดการยอมรับในผลิตภัณฑ์ ทำให้เครื่องสำอางโอเลียรี่คัฟเวอร์มาร์ค เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย นับเป็นความสำเร็จที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา บริษัทฯ ได้รับอนุญาตเข้าเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2530 และแปรสภาพเป็น “บริษัทมหาชนจำกัด” ในปี 2537 และได้ขยายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีกหลายผลิตภัณฑ์ โดยจำแนกเป็นกลุ่มของผลิตภัณฑ์ดังนี้ กลุ่มสินค้าประเภทเครื่องสำอาง กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลจัดแต่งทรงผม กลุ่มสินค้าประเภทเสื้อผ้า และกลุ่มสินค้าประเภทเครื่องดนตรี ภายใต้แบรนด์ชั้นนำซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในท้องตลาด อาทิ COVERMARK KMA. KMA PROFESIONAL, SUNGRACE, SHISEIDO POSFESIONAL , BSC HAIR CARE , GUY LAROCHE , GUNZE, RITMULER เป็นต้น ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบปีที่ผ่านมา มีอัตราการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายของภาครัฐด้วยการเร่งเบิกจ่ายงบเร็วขึ้น รวมถึงได้รับอานิสงค์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น การบริโภคภาคเอกชนเริ่มฟื้นตัวได้อย่างช้า ๆ โดยครัวเรือนค่อนข้างระมัดระวังการใช้จ่าย เนื่องจากภาระหนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับที่สูง ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ำเพื่อรอความชัดเจน ประกอบกับสถาบันการเงินระมัดระวังการให้สินเชื่อแก่ธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนภาคการท่องเที่ยวถือว่าเป็นพระเอกสำหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้ โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มสูงมากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่มีปัจจัยถ่วงจากการส่งออกสินค้าที่ยังหดตัวต่อเนื่องตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะจีนและเอเชีย รวมถึงปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้ไทยสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะข้อจำกัดของการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อการผลิตสินค้า

 
Vision |  วิสัยทัศน์

"เราจะก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแรง ร่วมสร้างสรรค์สิ่งแตกต่างและดีที่สุด เพื่อตอบแทนทุกสัมผัสแห่งความไว้วางใจ ด้วยสินค้าและบริการ ที่สร้างความสวย ความสุข และความประทับใจ เพื่อพนักงานของเรา ลูกค้าของเรา คู่ค้าของเรา ผู้ถือหุ้นและสังคมไทยของเรา"

 

  

จากสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องเผชิญกับปัจจัยลบและสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ผู้บริโภคต่างขาดความเชื่อมั่นจึงได้ชะลอการใช้จ่าย โดยเลือกซื้อสินค้าเท่าที่จำเป็นและบริโภคในปริมาณที่จำกัด จึงส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการของภาคธุรกิจทุกรายไม่มากก็น้อย โดยในปี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายที่ระดับ 1,403.98 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.07% แต่บริษัทยังคงสามารถรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ได้อย่างเหนียวแน่น บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 102.73 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 15.00 ล้านบาท หรือคิดเป็น 12.74% และเมื่อหักภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วคงเหลือกำไรสุทธิ 82.88 ล้านบาท ลดลง 13.21% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่อย่างไรก็ดีโครงสร้างทางการเงินปัจจุบันของบริษัทอยู่ในระดับที่แข็งแกร่งมากอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีหลายตัวชี้วัดของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องที่ดีมาก เช่น ตัวอย่างสำหรับปีนี้ บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 548.01 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง 4.03 เท่า ในขณะที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity) อยู่ในระดับที่ต่ำมากเพียง 0.34 เท่า ผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เกิดจากความทุ่มเทร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกระดับโดยไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคใดๆ แต่ยังคงมีความตั้งใจแน่วแน่ร่วมมือกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริหารจัดการอย่างระมัดระวังและวางแผนพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มุ่งมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและพัฒนาให้ธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัท

 
 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ

 

 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

 

คณะกรรมการสรรหา

 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 


คณะกรรมการบริหาร