blog entry
06
Nov
โอซีซีฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 62
รัตนา วงศ์เลิศวิทย์ กรรมการบริหารฝ่ายสำนักงาน บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดอบรมซ้อมดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย ให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
blog entry
30
Oct
โอซีซี เสริมความรู้ให้ทีมขายธุรกิจ 4
ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ดร.ภัทร ปทุมารักษ์ กรรมการบริหารสำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอซีซี จำกัด จัดงานสัมมนา หลักสูตร
Disruptive Challenges เราเปลี่ยน ผลลัพธ์เปลี่ยน องค์กรเปลี่ยน” 
blog entry
22
Oct
Covermark สัมมนาประจำปี 2562
เครื่องสำอาง COVERMARK (คัฟเวอร์มาร์คภายใต้ความดูแลของ บมจ.โอซีซี จัดงานสัมมนาพนักงานขายประจำปี 2562 ในหลักสูตร “เทคนิคการเพิ่มยอดขายในยุคดิจิตัล”
blog entry
17
Oct
OCC มอบความรู้แก่ผู้ต้องขัง
OCC  มอบความรู้แก่ผู้ต้องขัง
 
blog entry
11
Oct
KMA ติวเข้มพนักงานขายทั่วประเทศ
 ศิริพร ตั้งธนศฤงคาร กรรมการบริหารฝ่ายการตลาดเครื่องสำอาง บมจ.โอซีซี จัดอบรมความรู้หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้เรื่องสินค้าและเทคนิคการขาย”
blog entry
08
Oct
KMAX LDA World
 ปิยาภรณ์ สามประทีป รองผู้จัดการส่วนการตลาด บมจ. โอซีซี  ให้การต้อนรับ สรานี สงวนเรือง กรรมการบริหาร บจ.ฟลอริช ดิจิทัล (LDA World) ในโอกาสจัดกิจกรรมงาน Workshop “Road to Top KOLs”
blog entry
07
Oct
โครงการ OCC สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้ สู่เส้นทางสายอาชีพ
เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะทำงาน “โอซีซี สานพลังประชารัฐ พัฒนาความรู้สู่เส้นทางสายอาชีพ” ได้เดินทางไปอบรมความรู้เรื่องการดูแลผิวที่ถูกต้อง และการแต่งหน้าให้เหมาะสมกับกาลเทศะ
blog entry
30
Sep
โอซีซี มอบความรู้ด้านความงาม
 ดร.เกวลิน ศีลพิพัฒน์ อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ  ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี 
blog entry
13
Sep
โอซีซีเสริมอาวุธพนักงานขาย GQ
 สุวภา ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม จัดกิจกรรม WORKSHOP “พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างความงามในการแต่งหน้า และการดูแลผิวอย่างถูกวิธี” 
blog entry
11
Sep
โอซีซีครบรอบ 46 ปี
กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ และธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) จัดงานโอซีซีครบรอบ 46 
blog entry
27
Aug
ส่งรัก วันเกษียณอำลา
 กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดงาน “วันเกษียณอำลา” 
blog entry
23
Aug
ประชารัฐฯ สร้างอาชีพผู้ต้องขัง
นนทรัตน์ หอมศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำสมุทรสาคร ให้การต้อนรับ สุวภา ศิริวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยอบรมการแต่งหน้า และพัฒนาบุคลิกภาพ บมจ.โอซีซี พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม