blog entry
11
Dec
โอซีซีจัดแข่งขันวิเคราะห์ข้อมูล
ภัทรา ทองชะอม รองผู้จัดการฝ่าย บัญชี-การเงิน บมจ.โอซีซี พร้อมด้วยคณะทำงาน จัดการแข่งขัน SAP DATA ANALYTIC CONTEST