Internal Audit Manager

career

Full Time  |  บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) 729 / 4-7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา, กรุงเทพ  |  Posted on Jul 26, 2018 ← Back

Job Description

จัดทำแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และแนวทางการประเมินผลการตรวจสอบ
การดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในทุกด้าน นโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนงานตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
การรวบรวมข้อมูลและการดำเนินการตรวจสอบภายในของหน่วยงานต่างๆ
ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการควบคุมภายใน
การบริหารและวิเคราะห์ความเสี่ยง การควบคุมและกระบวนการต่างๆ
การดำเนินการประเมินและระบุการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุไว้
จัดหาวิธีการแก้ไข เพื่อคาดการณ์และจัดการกับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปงาน และรายงานผลการตรวจสอบตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ


Requirements:

เพศชาย/หญิง อายุ 35-45 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายในและมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ใส่ใจในรายละเอียดและมีทักษะในการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม
หากมีวฒิบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายใน/ผู้สอบบัญชี CIA/CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


How to Apply

สนใจสมัครงาน โทร. 02-2954545 ต่อ 110,111,112   ถึง คุณสุรพงษ์, คุณปทิตตา, คุณรุ้งนภา, คุณศรัณย์

E-mail : [email protected]
             [email protected]
             [email protected]
             [email protected]

If you want to apply, please click at below button.
Share this Post:


  • ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-295-4545, 02-295-4567