มาเป็นส่วนหนึ่ง
ของทีมเรา

เรามองหาคนที่มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ เพื่อสร้างทีมที่ร่วมกันผลักดันให้แบรนด์สินค้าเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ วัฒนธรรมของเราให้ความสำคัญกับความหลากหลาย และการทำงานเป็นทีม เราส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และความซื่อสัตย์ในทุกสิ่งที่เราทำ

Consultant and Sales Representative (Cosmetics/ Clothing)

กรุงเทพฯ
1 ตำแหน่ง
 • ให้คำแนะนำ บริการ และขายสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • ดูแลและจัดวางสินค้าให้เห็นชัดเจน สวยงาม และดึงดูดลูกค้า
 • รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่อโอกาสในการขายในอนาคต
 • จัดทำรายงานการขายรายวัน/รายเดือนส่งผู้บังคับบัญชา

 

Brand Manager

กรุงเทพฯ
1 ตำแหน่ง
 • วางแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ของลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ
 • วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อทราบถึงความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ ความพึงพอใจ เพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และกำหนดกลยุทธ์
 • วางแผนการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • วางแผนงบประมาณ บริหารจัดการดำเนินงาน ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่เตรียมไว้
 • สร้างแบรนด์สินค้า เพื่อมุ่งหวังรายได้ส่วนแบ่งการตลาด
 • วางแผน กำหนดกลยุทธ์สินค้า และดำเนินกิจกรรมการตลาด พร้อมกับพัฒนากลยุทธ์ของสินค้าเพื่อให้สอดคล้องกับการตลาด และความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • สร้างการรับรู้สินค้าเพื่อให้ลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอ
 • วิเคราะห์การขาย การตลาด ของผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธ์ในการขายสินค้า
 • วางแผนและดำเนินการจัดกรรมการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง และสนองความต้องการของลูกค้า
 •  พัฒนาแผนธุรกิจ และแผนการตลาดเพื่อให้บรรลุยอดขาย

Business Development Manager

กรุงเทพฯ
1 ตำแหน่ง
 • วางแผน จัดการ และกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนธุรกิจ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
 • พัฒนาและใช้กลยุทธ์พัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่มการเติบโตของธุรกิจ
 • สำรวจและระบุตลาดสำหรับการควบรวมและซื้อกิจการและโอกาสในการพัฒนาโครงการใหม่ การดำเนินการรูปแบบธุรกิจ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และแบบจำลองทางการเงินในโอกาสใหม่ 
 • เข้าใจธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทอย่างลึกซึ้ง
 • วิจัยตลาดและผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์ และแสวงหาตลาดใหม่ ลูกค้าใหม่ กลยุทธ์การขายและการตลาดใหม่
 • การเจรจาต่อรองและความร่วมมือกับลูกค้าใหม่ ซัพพลายเออร์และคู่ค้า

Marketing Executive

กรุงเทพฯ
1 ตำแหน่ง
 • วิเคราะห์และกำหนดโปรโมชั่นรายเดือน
 • ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและฝ่ายขายเพื่อออก invoice ,ใบ PO และเอกสารทางบัญชีอื่นๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อรวบรวมข้อมูลและกำหนดทิศทางโปรโมชั่น
 • วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดและช่องทางการขาย
 • สร้างแนวคิดและให้คำแนะนำในการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อเพิ่มช่องทางและยอดขาย
 • ประสานงานกับเอเจนซี่ในการสร้างและกำหนดแคมเปญเพื่อทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

E-Commerce Officer / Sales Online

กรุงเทพฯ
1 ตำแหน่ง
 • ดูแลการขายสินค้าบนช่องทางออนไลน์ทั้งหมดของบริษัท
 • วางแผนและคิดโปรโมชั่นในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย
 •  ดูแล ออกแบบ และจัดการร้านค้าออนไลน์ให้น่าสนใจและง่ายต่อการเลือกซื้อสินค้า
 • ให้บริการลูกค้าผ่านช่องทาง โทรศัพท์ และแชทในช่องทางต่างๆ
 • บริหาร Stock ของสินค้า ของ Ecommerce และ Online ทุก Platform