เรารับผิดชอบต่อสังคมเสมอ

เราเชื่อว่าคนที่มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะสามารถทำหน้าที่ในสังคมได้อย่างดีเช่นกัน

O.C.C. ดำเนินธุรกิจโดยยึดจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการทำกิจกรรมเพื่อการกุศลอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ในสถานสงเคราะห์ และในสังคม เพื่อมอบโอกาส มอบความรู้ และมอบสุขภาพที่ดี เพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่มีความสุข และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจะสามารถทำหน้าที่ในสังคมได้อย่างดีเช่นกัน

เราได้มีโอกาสส่งต่อความสุข ด้วยการบริจาค และการกิจกรรมซึ่งนำมาด้วยการแบ่งปันให้กับองค์กรการกุศลในประเทศไทยมาโดยตลอด อาทิ สภากาชาดไทย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ทัณฑสถานหญิงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด  สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า  และ สถานสงเคราะห์คนชรา เป็นต้น

O.C.C. Social Responsible