สมัครงาน

​​
บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
 

จำนวน : 2 อัตรา

- Identify new digital marketing trends, evaluate new technologies and ensure the brand is at the for front of industry developments, particularly developments in digital and mobile marketing.
- Devise and manage digital marketing strategies and campaigns to raise brand awareness and to drive continuous usage.
- Oversee the social media strategy and content to drive brand awareness and engagement.
- Measure and report to drive online traffic to the company e-commerce platform. Manage and maintain company and product website(s) to deliver always-on contents, including creating landing page(s) for all marketing and promotion campaingns
- Create, publish, and optimize content for the website and social networking accounts such as Facebook, Instagram, Twitter, and Line
- Create online banner adverts and oversee Click Through Rate(CTR) and Pay Per Click(PPC) ad management
- Responsible for in-app communication design and implementation such as promotion banners
- Manage Social Listening tool and reporting to ensure voice of customers being heard and business take on-time actions
- Responsible for planning and budgetary control of all digital marketing

ปฏิบัติงานตรจสอบภายในทุกด้านตามมาตรฐานการสอบบัญชี
จัดทำ Audit Plan ในสายงานที่รับผิดชอบ
จัดทำและสอบทาน Audit Program ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
จัดทำและสอบทานรายงานการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ประสานงาน ตรวจสอบหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ใน Audit plan
ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการควบคุมภายใน

จำนวน : 1 อัตรา

ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนา เช่น คู่มือการใช้งาน พร้อมทั้งอบรมการใช้งาน
ตรวจสอบหาข้อผิดพลาด และแก้ไข ปรับปรุงในส่วนงานฝ่ายคอมพิวเตอร์
วิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบ  รับผิดชอบระบบงานและฐานข้อมูลที่ได้รับมอบหมาย
ตอบปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบสารสนเทศ หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ใช้ในบริษัท

ตรวจนับ เช็คสต็อกสินค้าหน้าร้าน  สรุปรายงานการตรวจนับ  สินค้าขาด-เกิน ตามสาขาประจำห้างต่างจังหวัด  
เตรียมข้อมูลสต็อกสินค้าคงเหลือ จัดทำเอกสารต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรุงเทพ : การตรวจเช็คสต็อกเฉลี่ย 6-8 วัน ต่อเดือน (บริษัทมีเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง)
ต่างจังหวัด : การตรวจเช็คสต็อกเฉลี่ย 10-12 วัน ต่อเดือน (บริษัทมีเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง)

ตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับเอกสารสำหรับในการบันทึกบัญชี 
จัดเตรียมเอกสารสำหรับในการทำรายงานภาษีขาย
จัดเตรียมทำชุดเอกสารสำหรับในการวางบิลเรียกเก็บเงินจากลูกค้า เมื่อครบกำหนดในการชำระเงิน
สรุปและจัดทำรายงานรวมถึงติดตามลูกหนี้ที่ครบกำหนด
จัดทำบันทึกรายการรับชำระหนี้การค้าในระบบบัญชี
สรุปรายการรับชำระเงิน,ลูกหนี้คงค้าง,หรือค่าสินค้ารับล่วงหน้าในแต่ละเดือน
ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของเอกสาร,ตรวจสอบจำนวนเงิน และทำการลงบันทึกบัญชีในระบบ  SAP

จำนวน : 1 อัตรา

จัดทำแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี และแนวทางการประเมินผลการตรวจสอบ
การดำเนินงานด้านการตรวจสอบภายในทุกด้าน นโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท
การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนงานตรวจสอบและจัดทำรายงานการตรวจสอบขั้นสุดท้าย
การรวบรวมข้อมูลและการดำเนินการตรวจสอบภายในของหน่วยงานต่างๆ
ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีระบบการควบคุมภายใน
การบริหารและวิเคราะห์ความเสี่ยง การควบคุมและกระบวนการต่างๆ
การดำเนินการประเมินและระบุการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงที่ระบุไว้
จัดหาวิธีการแก้ไข เพื่อคาดการณ์และจัดการกับปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปงาน และรายงานผลการตรวจสอบตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวน : 2 อัตรา

สอนและประชาสัมพันธ์การแต่งหน้าของบริษัท

จำนวน : 2 อัตรา

วางแผน คิดกลยุทธ์ จัดทำกิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง อาทิเช่น Website, Facebook, Line และอื่นๆ  
นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท สร้าง Content สื่อสารผ่าน Social Media ทุกช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าบริษัท 
ดูแลยอดขายช่องทางการขาย E commerce Web Lazada  ตอบข้อซักถาม หรือให้บริการลูกค้าผ่านสื่อ  Social Media  ทุกช่องทาง  
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
วิเคราะห์ และจัดทำรายงาน เอกสารต่างๆ เพื่อสรุปยอดขาย

จำนวน : 5 อัตรา

นำเสนอข้อมูลรายละเอียดสินค้าเกี่ยวกับโปรโมชั่นต่างๆ กับลูกค้า ดูแลลูกค้าเก่า หาลูกค้าใหม่ เพิ่มช่องทางการขาย ขยายฐานลูกค้า 
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมดำเนินการเยี่ยมเยียนลูกค้า เพื่อวางแผนงานในการเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
ดูแลบริการลูกค้า โดยประสานงานร่วมกับทีม support ที่เกี่ยวข้อง ดูแล Market Share Value ของพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ ให้มีการเติบโต
วางแผนการขาย รายงานยอดขาย และสรุปปัญหาต่างๆ เพื่อทำแผนเสนอผู้บังคับบัญชา

จำนวน : 3 อัตรา

ควบคุมดูแล วางแผนกำหนดเป้าหมายการขายที่ได้รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 
บริหารงานขายและติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขายให้มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า 
ดูแล รับผิดชอบ ห้าง ร้านค้าในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเอกสารรายงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดต่อประสานงานทางด้านเอกสารกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมและจัดทำข้อมูลการขาย Sales-In และ Sales-Out เปรียบเทียบเชิงวิเคราะห์ ให้กับฝ่ายการตลาด ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องแทนต้นสังกัด ถ่ายทอดและกระจายข่าวสารที่ถูกต้องครบถ้วนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทันที และดูแลการจัดเก็บเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นระเบียบเรียบร้อย

สรรหาและว่าจ้างพนักงาน ประกาศรับสมัครตำแหน่งงานที่ต้องการตามสื่อและช่องทางต่างๆ สัมภาษณ์ คัดเลือกเบื้องต้น และติดต่อนัดหมายวัน-เวลาเพื่อทำการสัมภาษณ์ ดำเนินการจัดทำสัญญาว่าจ้างและสัญญาค้ำประกัน พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารต่างๆให้ครบถ้วน

วิเคราะห์และค้นหาสื่อที่เหมาะสม เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย วางแผนและจัดทำแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมทางการค้า เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการตลาด จัดทำข่าวสาร เพื่อสร้างความรับรู้ผ่านช่องทาง website และช่องทางอื่นๆ ดูแลงานสื่อสารมวลชน รักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

จำนวน : 2 อัตรา

                                 ออกแบบและตกแต่งหน้าร้าน เคาน์เตอร์สินค้า การจัดวาง และจัดระเบียบสินค้าภายในร้านให้ดูสวยงาม ให้มีบรรยากาศที่สอดคล้อง
                                 กับภาพลักษณ์ของแบรนด์ ติดต่อประสานงานและจัดหา Supplier เพื่อสั่งทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 

                                 บริษัททำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 17.00 น. 

 

ขายสินค้าตามเป้าหมายการขายที่บริษัทกำหนด
สั่งสินค้า / ดูแลสต็อกสินค้าให้อยู่สภาพดี ครบ ไม่สูญหาย
จัดเรียงสินค้าให้โดดเด่น สวยงาม เป็นที่น่าสนใจ
ทำรายงานการขายประจำวัน / ประจำเดือน
รายงานยอดขาย และงาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 

จำนวน : 2 อัตรา

วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนการตลาด กลยุทธ์การตลาด สนับสนุนกิจกรรมการตลาดให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 
ร่วมในการวางแผนการตลาด และ กลยุทธ์การตลาด
ปฏิบัติงานตามแผนการตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ทำงานร่วมกับแผนกธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการทำสินค้า
ติดตาม รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด สภาวะแวดล้อมการตลาด สินค้า สภาวะคู่แข่งขัน 
บริหารจัดการดูแลยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด และร่วมในการหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ 
ประเมินผลของโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทและของคู่แข่งขัน

เจรจาต่อรองการสั่งซื้อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วางแผนการจัดซื้อจัดหา และควบคุมระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสม
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีความต้องการของตลาดปัจจุบันและอนาคต

  • ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ : 02-295-4545, 02-295-4567